Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s. r. o.

Oprávnená právnická osoba

Certifikácia organizácie

Overovanie odbornej spôsobilosti organizácie na odborné prehliadky, odborné skúšky (revízie) a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti.

Inšpekčná činnosť

Vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradnej skúšky a inej prehliadky, kontroly a skúšky podľa osobitného predpisu vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov.

Certifikácia fyzickej osoby

Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok, odborných skúšok (revízií), opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na tieto činnosti.

Posudzovanie zariadení a dokumentácie

Posudzovanie, či vyhradené technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s vyhradeným technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia vyhradených technických zariadení spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska.

Kontaktujte nás