Komplexná ponuka ďalších služieb

Medzinárodné vzdelávanie a certifikácia:
Poskytovanie vzdelávania a certifikácia pre spoločnosti a zamestnancov v oblasti ochrany práce vykonávajúcich svoje aktivity v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a sveta. Výchova a vzdelávanie v rozsahu Európskej legislatívy, smerníc a príručiek osvedčených postupov, ako aj poradenstvo v oblasti zabezpečenia podmienok ochrany práce pri mobilite pracovnej sily.

Spracovanie technickej dokumentácie:
Vypracovanie a aktualizácia sprievodnej technickej dokumentácie ako návody na používanie, alebo príprava podkladov pre ES vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody k jednotlivým zariadeniam ako aj funkčným celkom so zameraním na ochranu práce vrátane posúdenia rizika.

Spracovanie projektov pre výkon služieb v oblasti BOZP:
Vypracovanie, aktualizácia a poradenstvo v oblasti zabezpečenia prípravy vzorových projektov pre oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. ako aj v oblasti pre banskú činnosť v zmysle zákona Slovenskej NR č. 51/1988 Zb. v celom rozsahu podľa vyhlášky MPSVaR č. 356/2007 Z.z.

Bezpečnostnotechnické služby
Spoločnosť Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice OHSAS 18 001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvisiace s bezpečnosťou technických zriadení na základe vydaných oprávnení MPSVaR, NIP a príslušných osvedčení zamestnancov pravidelnými výkonmi priamo u objednávateľa.
Rozsah služieb a činností :
• zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika a požiarneho technika priamo u objednávateľa
• komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia
• vypracovanie zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP a OPP
• posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov
• poradenstvo (mailové, telefonické) pri vyšetrovaní pracovných úrazov
• príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu
• zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu
• poradenstvo pri zavádzaní systému OHSAS 18001
• organizovanie školení zamestnancov
• vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku
V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä :
• Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa uplatňujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať
• Plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán BOZP
• Spoluprácu medzi zamestnávateľmi na pracovisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia
• Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov

Školiace stredisko
Naša spoločnosť je oprávnenou organizáciou na vykonávanie vstupných a opakovaných školení:
Oblasť BOZP
• zamestnancov
• vedúcich zamestnancov
• zástupcov zamestnancov pre BOZP
• zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach
• vodičov z povolania a vodičov referentov
• koordinátorov BOZP na staveniskách
Oblasť OPP
• zamestnancov
• vedúcich zamestnancov
• zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok
• zamestnancov vykonávajúcich činnosť v mimopracovnom čase

Posudzovanie rizík:
Zisťovanie nebezpečenstiev , ohrození a posudzovanie, aktualizácia a poradenstvo v oblasti rizík súvisiacich s ochranou práce pre jednotlivé pracovné činnosti ako aj technické zariadenia a pracovné prostriedky. Vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami ako aj k technickým zariadeniam a pracovným prostriedkom pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvám a ohrozeniam.