O nás

Spoločnosť Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. vznikla v roku 2012 zapísaním do obchodného registra na základe dlhoročných skúsenosti zakladateľov spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a štátneho odborného dozoru nad dodržiavaním predpisov v oblasti BOZP v rámci Inšpekcie práce.

V roku 2015 získala oprávnenie podľa §8a ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov po preverení odbornej spôsobilosti Hlavným banským úradom a stala sa Oprávnenou právnickou osobou.

V roku 2015 spoločnosť získala aj oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby a oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP.

Zaoberá sa prevažne inšpekčnou činnosťou, ktorú vykonáva na základe vydaného oprávnenia od HBU, vzdelávacích aktivít a kontrolných služieb v oblasti BOZP, ktoré nie sú v rozpore s nestrannosťou a nezávislosťou spoločnosti v zmysle STN EN ISO/IEC 17020 čl. 4.

Disponuje kompletným materiálno-technickým a prístrojovým vybavením pre zabezpečenie odborných činností.

Jednou z našich zásad je snaha o dlhodobú a konštruktívnu spoluprácu, flexibilita a ochota účasti pri riešení vzniknutých problémov u klienta je samozrejmosťou bez rozdielu jeho veľkosti, či samotnej závažnosti problému.