Spôsobilosti

Certifikáty

 • externý audítor OHSAS
 • interný audítor QMS
 • interný audítor IMS

Osvedčenia

 • odborný pracovník vyhradených technických zariadení – revízny technik – elektrických
 • odborný pracovník vyhradených technických zariadení – revízny technik – zdvíhacích
 • odborný pracovník vyhradených technických zariadení – revízny technik – tlakových
 • odborný pracovník vyhradených technických zariadení – revízny technik – plynových
 • autorizovaný bezpečnostný technik
 • špecialista na prevenciu ZPH
 • požiarny technik
 • odborný pracovník (BT) pre banskú činnosť

Oprávnenia

OPO

Oprávnenie pre činnosť oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení  podľa §14 ods. 1) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – oprávnenie

OPO
Oprávnenie pre činnosť oprávnenej právnickej osoby vydané podľa §8a ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov – oprávnenie

BTS
Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby vydané v zmysle §6 ods.1 písm. d) bod 1. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v nadväznosti na § 21 ods.10 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov – oprávnenie

VaVZ
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce vydané v zmysle §6 ods.1 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v nadväznosti na § 27 ods.12 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov – oprávnenie