Záruky a poistenia

Odbornosť a kvalita zamestnancov
Výkon inšpekčnej činnosti a ostatných odborných činností zabezpečujeme s odborne spôsobilými fyzickými osobami s dlhoročnou odbornou praxou.
Kvalita a odbornosť sú zabezpečované dodržiavaním schválených pracovných postupov, vnútornými a externými auditmi a dozorom štátnych orgánov ako Hlavný banský úrad a Národný inšpektorát práce.